СТАТУТ Прогресивної соціалістичної партії України

07/09/2020


З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

2-м етапом ХХХІІ позачергового з’їзду

Прогресивної соціалістичної партії України

«25» січня 2019 року

 

СТАТУТ

ПРОГРЕСИВНОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

(в новій редакції)

 

м. Київ, 2019 рік

 

1.     Загальні положення

 

1.1. Прогресивна соціалістична партія України (надалі за текстом - ПСПУ, Партія) є політичною партією, яка на добровільних засадах об’єднує громадян України для здійснення і захисту своїх прав і свобод, для задоволення політичних, економічних, соціальних та культурних інтересів, для сприяння і вираження їх політичної волі.

1.2. Метою діяльності ПСПУ є побудова справедливого соціалістичного суспільства.

1.3. Свою діяльність ПСПУ здійснює відповідно до Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», інших законів України, цього Статуту і Програми Партії.

1.4. Діяльність ПСПУ є несумісною з пропагандою насильства, національної, релігійної або соціальної ворожнечі, звуженням змісту існуючих прав і свобод людини і громадянина.

Партія не несе відповідальності за висловлювання чи дії члена ПСПУ, керівних осіб первинних осередків, міських та регіональних організацій ПСПУ, їхніх керівних органів, якщо вони порушують Конституцію України, не відповідають Програмі та Статуту ПСПУ, рішенням вищих керівних органів Партії.

1.5. Повне найменування Партії українською мовою - Прогресивна соціалістична партія України, скорочене найменування Партії українською мовою - ПСПУ.

1.6. Прогресивна соціалістична партія України створена і діє із всеукраїнським статусом та поширює свою діяльність на всю територію України.

1.7. ПСПУ є неприбутковою організацією, має статус юридичної особи, банківський рахунок, печатку і бланки із своїм найменуванням. Регіональні, місцеві організації ПСПУ, первинні осередки Партії утворюються без статусу юридичної особи, у порядку, визначеному цим Статутом.

1.8. ПСПУ має свою символіку, яка затверджується Центральним Комітетом ПСПУ у порядку, визначеному цим Статутом та підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.9. Юридична адреса (місцезнаходження) ПСПУ: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, будинок 27, квартира 51.

 

2.  Основні завдання і напрямки діяльності Партії

 

2.1. Основними завданнями діяльності ПСПУ є:

 

-  удосконалення політичної системи України, внутрішньої і зовнішньої політики на засадах Декларації про державний суверенітет України і Декларації прав національностей, на нормах і принципах міжнародного права;

-  наповнення конституційного визначення народу як єдиного джерела влади механізмами безпосередньої участі громадян України у формуванні влади, контролю її діяльності і відповідальності перед народом за свої дії;

-  втілення ефективної соціалістичної економічної моделі з наданням права безпосередньої участі профспілок, трудових колективів, політичних партій та громадських організацій у контролі за процесом виробництва і розподілу товарів та послуг;

-  забезпечення права на законодавчу ініціативу представницьким органам профспілок та трудових колективів;

-  перебудова правоохоронної та судової системи влади з метою забезпечення ними ефективного захисту прав і свобод громадян України, реальної та ефективної боротьби з корупцією на всіх рівнях усіх сфер суспільства та відповідальності перед народом за свої дії;

-  відстоювання системи забезпечення гідними умовами життя соціально незахищених верств населення – людей з інвалідністю, пенсіонерів, багатодітних сімей;

-  захист історичної правди, традицій, цінностей та культурного надбання нашого народу.

 

2.2. Основними напрямками діяльності ПСПУ є:

-   розробка та пропонування суспільству програм політичних та соціально-економічних перетворень для подолання кризи та забезпечення прогресивного розвитку країни;

-   публічне викладення і відстоювання своїх пропозицій з питань державного і суспільного життя;

-   внесення пропозицій до органів державної влади і місцевого самоврядування щодо вирішення соціально-економічних і політичних проблем України;

-   одержування від органів державної влади і місцевого самоврядування інформації щодо стану політичних, економічних, соціальних, демографічних  та екологічних, проблем суспільства з метою вироблення пропозицій по їхньому вирішенню;

-   участь у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних міських голів і старост, до інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

-   проведення масових заходів: зборів, мітингів, пікетувань, демонстрацій, маршів у відповідності до конституційних та конвенційних норм;

-   використання державних, недержавних і власних засобів масової інформації для інформування населення щодо оцінок і пропозицій ПСПУ;

-   представлення і захист законних інтересів ПСПУ і членів Партії і органах державної влади, місцевого самоврядування, у підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності;

-   співпраця з політичними партіями та громадськими організаціями України для вирішення програмних та статутних завдань ПСПУ;

-   підтримування міжнародних зв’язків з політичними партіями та громадськими організаціями інших держав, міжнародними і неурядовими організаціями, заснування міжнародних спілок чи організацій або вступ до таких спілок чи організацій на умовах та у порядку, визначеними відповідними угодами і законодавством України.

 

3. Членство у ПСПУ: порядок вступу і виходу з Партії (зупинення, припинення та виключення з ПСПУ).

Права та обов’язки членів ПСПУ і кандидатів у члени ПСПУ

 

3.1. Члени ПСПУ

Членом Прогресивної соціалістичної партії України може бути громадянин України, який досяг 18 років, має право голосу на виборах, визнає Програму ПСПУ та її Статут, перебуває на партійному обліку та бере особисту  участь  у роботі одного з первинних осередків або місцевих організацій ПСПУ.

Членство в ПСПУ є фіксованим, що забезпечується системою партійного обліку.

Член ПСПУ не може одночасно бути членом іншої політичної партії.

Ніхто не може бути примушений до вступу в ПСПУ або обмежений у праві добровільного виходу з Партії.

Членами ПСПУ не можуть бути: судді, прокурори, поліцейські, співробітники Служби безпеки України, військовослужбовці, працівники органів доходів і зборів, персонал Державної кримінально-виконавчої служби України, працівники Національного антикорупційного бюро України, державні службовці у випадках, передбачених Законом України "Про державну службу", члени  Національної  комісії,  що  здійснює  державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, інші особи, якщо це передбачено законодавством України.

На час перебування на посадах або службі, для яких чинним законодавством України встановлено обмеження щодо членства в політичних партіях, Член ПСПУ зупиняє своє членство в Партії у порядку, передбаченому п. 3.1.2. цього Статуту. Поновлення членства в ПСПУ відбувається у порядку, передбаченому п. 3.1.2. цього Статуту.

Передумовою прийому у члени ПСПУ є проходження кандидатського стажу протягом трьох місяців.

 

3.1.1. Вступ до ПСПУ здійснюється на добровільних засадах на підставі особистої письмової заяви громадянина України до відповідного первинного осередку чи місцевої організації ПСПУ.

Рішення про вступ особи до Партії приймається зборами первинного осередку чи конференцією (зборами) місцевої організації ПСПУ на підставі успішно пройденого даною особою кандидатського стажу і позитивної письмової рекомендації члена ПСПУ. Заява про вступ до ПСПУ подається на ім’я секретаря відповідного первинного осередку чи місцевої організації ПСПУ.

Кожному члену ПСПУ видається партійний квиток, зразок якого затверджується Центральним Комітетом ПСПУ.

При утворенні первинного осередку  або місцевої організації ПСПУ прийом в члени партії здійснюється без кандидатського стажу на підставі особистих письмових заяв громадян України, адресованих комітету ПСПУ вищого рівня на цій території (або Президії Центрального Комітету ПСПУ). У випадку відсутності зареєстрованого первинного осередку або місцевої організації ПСПУ в даній адміністративно-територіальній одиниці України, за дорученням Президії Центрального Комітету ПСПУ рішення про вступ особи до Партії приймається конференцією обласного комітету ПСПУ іншої області або конференцією республіканського комітету АР Крим.

 

3.1.2. Зупинення членства в ПСПУ

Кожен член ПСПУ має право в будь-який час зупинити своє членство в Партії шляхом подання особистої письмової заяви на ім'я секретаря первинного осередку або місцевої організації ПСПУ. Членство в ПСПУ зупиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.

Член ПСПУ зупиняє своє членство в Партії на час перебування на посадах або службі, для яких чинним законодавством України встановлено обмеження щодо членства в політичних партіях,  шляхом подання письмової заяви на ім’я секретаря відповідного первинного осередку або місцевої організації ПСПУ.

Членство в ПСПУ зупиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування громадянина України на будь-яких виборних посадах в Партії.

Дія даного положення не поширюється на осіб, обраних на посади Голови ПСПУ та його заступника(-ів). Членство в Партії зазначених осіб зупиняється з дня, наступного за днем обрання нового Голови ПСПУ чи його заступника(-ів).

Після звільнення особи з відповідної посади чи служби, членство в Партії поновлюється шляхом подання відповідної заяви особою на ім’я секретаря організації партії, на обліку якої перебуває даний член Партії. Членство в ПСПУ вважається поновленим з моменту реєстрації такої заяви секретарем відповідної партійної організації.

За особою, яка поновила своє членство в ПСПУ, зберігається партійний стаж.

 

3.1.3. Припинення членства в ПСПУ

Підстави припинення членства в ПСПУ:

• добровільний вихід із членів Партії за особистою письмовою заявою на ім’я секретаря первинного осередку або секретаря місцевої організації ПСПУ;

• припинення громадянства України;

• набуття членства в іншій політичній партії;

• смерть члена Партії;

• розпуск первинного осередку або місцевої організації ПСПУ за рішенням Президії Центрального Комітету ПСПУ.

Кожен член ПСПУ має право в будь-який час припинити своє членство в Партії шляхом подання особистої письмової заяви на ім'я секретаря первинного осередку або місцевої організації ПСПУ. Членство в ПСПУ припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування громадянина України на будь-яких виборних посадах в Партії.

В разі створення нового первинного осередку або місцевої організації ПСПУ за колишніми членами Партії зберігається загальний партійний стаж, якщо перерва партійного стажу триває не довше одного календарного місяця.

Дія даного положення не поширюється на осіб, обраних на посади Голови ПСПУ та його заступника(-ів). Членство в Партії зазначених осіб припиняється з дня, наступного за днем обрання нового Голови ПСПУ чи його заступника.

Членство в ПСПУ за власним бажанням припиняється з дати реєстрації секретарем відповідного первинного осередку або місцевої організації ПСПУ відповідної письмової заяви члена ПСПУ.

У зв'язку з припиненням громадянства України, з набуттям членства в іншій політичній партії чи в разі смерті особи, членство в ПСПУ припиняється з дати настання відповідних обставин.

 

3.1.4. Виключення з ПСПУ

Рішення про виключення з ПСПУ приймається зборами первинного осередку або конференцією (зборами) місцевої організації ПСПУ, на обліку якого(-ої) перебуває член Партії, з наступних підстав:

• за дії, несумісні зі Статутом і Програмою ПСПУ;

• за дії та/або бездіяльність, що дискредитують Партію та наносять їй шкоду;

• за невиконання статутних обов’язків, партійних доручень та втрату організаційного зв’язку з Партією.

В окремих випадках після висновків Контрольно-ревізійної комісії ПСПУ рішення про виключення із ПСПУ може бути прийнятим Президією Центрального Комітету ПСПУ (крім виключення з Партії членів керівних органів ПСПУ).

Рішення про виключення з ПСПУ набуває чинності з моменту закінчення встановленого строку його оскарження або після затвердження рішення Контрольно-ревізійної комісії ПСПУ по даній апеляційній скарзі Президією Центрального Комітету ПСПУ. Рішення Президії Центрального Комітету ПСПУ є остаточним і подальшому оскарженню не підлягає.

Член ПСПУ, виключений з Партії, має право протягом тридцяти календарних днів з дати прийняття рішення про його виключення подати апеляційну скаргу до Контрольно-ревізійної комісії ПСПУ, яка повинна бути розглянута протягом трьох місяців з дати подачі апеляції.

3.1.5. Заохочення та догани членам ПСПУ

За партійну роботу члени ПСПУ можуть отримувати партійні заохочення або догани. Заохочення може бути усним чи у вигляді грамот, премій, подарунків.

За незначні порушення Статуту чи Програми ПСПУ, рішень керівних органів Партії може бути оголошена члену ПСПУ партійна догана: догана чи сувора догана. Термін дії партійної догани - один рік. Партійна догана може бути достроково знята за рішенням статутного органу партійної організації, який виніс дану догану.

 

3.2. Кандидати в члени ПСПУ

Прийом у кандидати в члени ПСПУ здійснюється первинним осередком або місцевою організацією Партії на підставі особистої письмової заяви громадянина України, поданої на ім’я секретаря первинного осередку або місцевої організації Партії. Рішення про прийняття кандидатом в члени ПСПУ приймають збори відповідного первинного осередку або конференція (збори) відповідної місцевої організації ПСПУ у порядку, визначеному цим Статутом.

Кандидат в члени ПСПУ має право дорадчого голосу на партійних зборах (конференції) тієї партійної організації (структурного утворення ПСПУ), на обліку в якій(-ому) він перебуває.

Якщо після закінчення кандидатського стажу кандидат в члени ПСПУ не подав заяви про вступ до ПСПУ відповідно до п. 3.1.1. цього Статуту і не має рекомендації іншого члена ПСПУ, він втрачає статус кандидата в члени ПСПУ.

 

3.3. Облік членів ПСПУ

Облік членів ПСПУ і кандидатів в члени ПСПУ ведуть відповідно первинні осередки Партії та місцеві організації ПСПУ.

Члени керівних органів ПСПУ стоять на обліку в первинних осередках або місцевих організаціях ПСПУ за місцем  проживання, а у виключних випадках - в іншому місці за рішенням Президії Центрального Комітету ПСПУ.

Первинні осередки ПСПУ і місцеві організації Партії беруться на облік регіональними організаціями ПСПУ, а регіональні – Президією Центрального Комітету ПСПУ.

За рішенням Президії Центрального Комітету ПСПУ всі структурні утворення ПСПУ (регіональні, місцеві організації та первинні осередки Партії) реєструються (легалізуються) відповідними територіальними органами Міністерства юстиції України і Державної фіскальної служби України без статусу юридичної особи у порядку, визначеному чинним законодавством України.

В разі зняття члена ПСПУ чи кандидата в члени ПСПУ з обліку в первинному осередку або в місцевій організації Партії, термін постановки на облік в іншому первинному осередку або місцевій організації ПСПУ не повинен перевищувати один календарний місяць.

Інформація про кількість членів і кандидатів у члени ПСПУ з первинних осередків і місцевих організацій Партії подається комітетам регіональних організацій ПСПУ, а від них - Президії Центрального Комітету ПСПУ, Контрольно-ревізійної комісії ПСПУ і Голові ПСПУ.

 

3.4. Права та обов’язки членів ПСПУ

3.4.1. Член ПСПУ має право:

1) брати участь у виробленні партійної політики;

2) обирати й бути обраним до керівних органів Партії;

3) бути висунутим Партією як кандидат на виборах народних депутатів України чи кандидат у депутати органів місцевого самоврядування; 

4) відкрито висловлювати свої думки з будь-яких питань діяльності ПСПУ, вносити пропозиції, відстоювати свою точку зору до прийняття рішення;

5) мотивовано критикувати будь-якого члена Партії і партійні органи;

6) виступати з ініціативами про відкликання зі складу керівних органів тих осіб, які не виправдовують довіру з обґрунтуванням своєї пропозиції;

7) захищати свою партійну честь і гідність, честь та гідність своїх товаришів по Партії; 

8) отримувати інформацію про діяльність ПСПУ;  

9) брати участь у засіданнях органів Партії, коли розглядається його справа або його пропозиції;

10) в місячний термін апелювати до Контрольно-ревізійної комісії ПСПУ відносно прийнятого рішення про його виключення з членів Партії;

11) вносити конструктивні пропозиції щодо поліпшення роботи первинних осередків, організацій ПСПУ, керівних органів Партії:

12) розраховувати на всебічний захист з боку Партії своєї честі та гідності у разі необґрунтованих звинувачень і переслідувань за політичні переконання та погляди, неправомірного тиску на нього з боку державних органів, громадських організацій або окремих посадових осіб;

13) переходити із складу одних первинних осередків чи місцевих організацій ПСПУ до складу іншого (-ої);

14) зупинити або припинити членство в ПСПУ за особистою письмовою заявою у порядку, визначеному цим Статутом.

 

3.4.2. Член ПСПУ зобов’язаний:

1) брати участь у виробленні політики Партії, вносити конструктивні пропозиції, пропагувати Програму ПСПУ, а також рішення, прийняті керівними органами Партії, організаціями ПСПУ, втілюючи їх в життя;  

2) постійно працювати над підвищенням свого політичного, освітнього і культурного рівня, творчо застосовувати в партійній роботі передові положення сучасних суспільно-політичних наук;

3) перебувати на обліку в первинному осередку чи місцевій організації ПСПУ (якщо не зареєстрований відповідний первинний осередок в адміністративно-територіальній одиниці України);

4) брати участь в роботі первинного осередку ПСПУ або партійної організації вищого рівня, в якій він перебуває на обліку;

5) брати участь у підготовці і проведенні заходів, спрямованих на виконання статутних завдань, Програми ПСПУ і рішень її статутних органів;

6) активно сприяти успіху кандидатів від ПСПУ на виборах до Верховної Ради України, місцевих органів влади і органів місцевого самоврядування, проводити відповідну агітацію серед населення;

7) будучи обраним народним депутатом України чи депутатом органів місцевої влади, органів місцевого самоврядування, своєю діяльністю сприяти реалізації Програми ПСПУ, рішень Партії, допомагати виборцям у вирішенні їхніх проблем;

8) скласти свої повноваження народного депутата України у випадку визнання Центральним Комітетом ПСПУ його діяльності такою, що не відповідає Програмі ПСПУ, передвиборчій програмі чи рішенням Партії або такою, що дискредитує ПСПУ чи наносить шкоди Партії;

9) добросовісно виконувати взяті на себе зобов’язання і отримані партійні доручення;

10) дотримуватись партійної дисципліни;

11) утверджувати дух партійного товариства, доброзичливої критики і самокритики, високо тримати і боронити честь і гідність члена ПСПУ, виявляючи ініціативу та творчу активність, особистим прикладом сприяти покращанню взаємовідносин людей в Партії і суспільстві;

12) постійно зміцнювати зв’язки первинних осередків і організацій ПСПУ з громадянами за їх місцем  проживання і на роботі, допомагати їм відстоювати їхні права та соціальні гарантії;

13) фінансово підтримувати Партію;

14) зупинити членство в ПСПУ на період перебування на посадах або службі, перебування на яких, згідно чинного законодавства України є несумісним з членством в політичній партії.

 

3.5. Права та обов’язки кандидатів у члени ПСПУ

3.5.1.Кандидат у члени ПСПУ має право:

1) брати участь у виробленні партійної політики;

2) бути висунутим Партією як кандидат на виборах народних депутатів України чи депутатів органів місцевого самоврядування; 

3) відкрито висловлювати свої думки з будь-яких питань діяльності ПСПУ, вносити пропозиції, відстоювати свою точку зору до прийняття рішення;

4) мотивовано критикувати будь-якого члена Партії і статутні органи Партії;

5) виступати з ініціативами про відкликання зі складу керівних органів Партії тих осіб, які не виправдовують довіру з обґрунтуванням своїх пропозицій;  

6) захищати свою партійну честь і гідність, честь та гідність своїх товаришів по Партії; 

7) отримувати інформацію про діяльність ПСПУ;  

8) брати участь у засіданнях органів Партії, коли розглядається його справа або його пропозиції;

9) вносити конструктивні пропозиції по поліпшенню роботи первинних осередків і організацій ПСПУ, керівних органів Партії; 

10) переходити із складу одного первинного осередку чи місцевої організації ПСПУ до складу іншого(ї);

11) припинити набуття кандидатського стажу в ПСПУ за власною заявою на ім’я секретаря первинного осередку або місцевої організації Партії, на обліку в якому(-ій) перебуває даний кандидат у члени ПСПУ.

 

3.5.2. Кандидат у члени ПСПУ зобов’язаний:

1) брати участь у виробленні політики Партії, вносити конструктивні пропозиції, пропагувати Програму ПСПУ, а також рішення, прийняті керівними органами Партії партійними організаціями, втілюючи їх в життя.  

2) постійно працювати над підвищенням свого політичного, освітнього і культурного рівня, творчо застосовувати в партійній роботі передові положення сучасних суспільно-політичних наук;

3) перебувати на обліку в первинному осередку чи місцевій організації ПСПУ (якщо не існує первинного осередку);

4) брати участь в роботі партійної організації, де він перебуває на обліку;

5) брати участь у підготовці і проведенні заходів, спрямованих на виконання Статуту, Програми ПСПУ і рішень її статутних органів;

6) активно сприяти успіху кандидатів від ПСПУ на виборах до Верховної Ради України, місцевих органів влади і органів місцевого самоврядування, проводити відповідну агітацію серед населення;

7) будучи обраним народним депутатом України чи депутатом місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування своєю діяльністю сприяти реалізації Програми ПСПУ, рішень Партії, допомагати виборцям у вирішенні їхніх проблем;

8) скласти свої повноваження депутата відповідного представницького органу влади чи місцевого самоврядування у випадку визнання Центральним Комітетом ПСПУ його діяльності такою, що не відповідає Програмі ПСПУ, передвиборчій програмі чи рішенням Партії або такою, що дискредитує чи наносить шкоду ПСПУ;

9) добросовісно виконувати взяті на себе зобов’язання і отримані партійні доручення;

10) дотримуватись партійної дисципліни;

11) утверджувати дух партійного товариства, доброзичливої критики і самокритики, високо тримати і боронити честь і гідність кандидата у члени ПСПУ, виявляючи ініціативу та творчу активність; особистим прикладом сприяти покращанню взаємовідносин людей в Партії і суспільстві;

12) постійно зміцнювати зв’язки первинних осередків і місцевих організацій ПСПУ з громадянами за їх місцем  проживання і на роботі, допомагати їм відстоювати їхні права та соціальні гарантії;

13) фінансово підтримувати Партію.

 

4.Загальна структура ПСПУ, порядок створення та повноваження організацій Партії та її первинних осередків (структурних утворень ПСПУ)

 

Загальна структура ПСПУ будується згідно з адміністративно-територіальним устроєм України.  Діяльність регіональних, місцевих організацій та первинних осередків ПСПУ поширюється на територію відповідних адміністративних одиниць.

 

До організаційної структури ПСПУ входять:

-   регіональні організації ПСПУ – обласні, республіканська АР Крим, міські Києва і Севастополя організації ПСПУ;

-   місцеві організації ПСПУ – сільські, селищні, районні в містах, міські, районні організації ПСПУ;

-   первинні осередки ПСПУ.

 

4.1. Первинні осередки ПСПУ

 

Основу ПСПУ складають первинні осередки і місцеві організації ПСПУ (в тих адміністративно-територіальних одиницях України, в яких немає зареєстрованих первинних осередків ПСПУ).

Не допускається створення і діяльність структурних осередків ПСПУ в органах виконавчої та судової влади і органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.

Первинні осередки ПСПУ можуть бути утворені за місцем проживання, роботи навчання або за професійною ознакою чи родом занять членів ПСПУ у межах села, селища, району в місті, міста.

Первинний осередок утворюється на підставі рішення установчих зборів цього осередку, за ініціативою і у присутності не менше трьох осіб. У разі створення первинного осередку ці особи отримують статус членів ПСПУ без проходження кандидатського стажу.

Первинні осередки ПСПУ входять до складу відповідної місцевої організації ПСПУ і підпорядковуються їй.

Рішення про створення первинного осередку ПСПУ визнається відповідним статутним органом регіональної організації ПСПУ і затверджується Президією Центрального Комітету ПСПУ. Реєстрація (легалізація) первинних осередків ПСПУ у відповідних територіальних органах Міністерства юстиції України здійснюється за поданням Президії Центрального Комітету ПСПУ у порядку і у термін, визначені законодавством України.

Саморозпуск первинного осередку ПСПУ здійснюється за рішенням зборів даного первинного осередку ПСПУ, якщо за це рішення проголосувало не менше 2/3 членів ПСПУ, які перебувають в ньому на обліку.

Розпуск первинного осередку ПСПУ здійснюється Президією Центрального Комітету ПСПУ за поданням статутного органу відповідної регіональної організації ПСПУ на підставі висновків Контрольно-ревізійної комісії ПСПУ.

Вищими керівними органами первинного осередку ПСПУ  є збори та комітет первинного осередку ПСПУ (у випадку, якщо кількість членів даного первинного осередку ПСПУ становить 10 осіб і більше).

Посадовими особами первинного осередку ПСПУ є секретар первинного осередку ПСПУ і його заступник.

 

Повноваження первинного осередку ПСПУ:

• виконання представницьких функцій ПСПУ;

• розробка і реалізація заходів з ідеологічної та політичної роботи;

• звернення до вищих керівних органів ПСПУ з пропозицією щодо покращення діяльності ПСПУ, внесення змін до Статуту та Програми ПСПУ, вирішення питань внутрішньої та зовнішньої політики України;

• прийняття кандидатами у члени ПСПУ громадян України за поданою ними заявами;

• прийняття у члени ПСПУ кандидатів в члени ПСПУ після проходження ними кандидатського стажу;

• ведення обліку кандидатів і членів ПСПУ;

• організація виконання норм Статуту, Програми і рішень вищих органів ПСПУ членами ПСПУ, які перебувають на обліку в даному первинному осередку ПСПУ;

• прийняття рішення про саморозпуск.

Вищим керівним органом первинного осередку ПСПУ є збори, посадовими особами первинного осередку ПСПУ – секретар та його заступник.

4.1.2. Статутні органи і посадові особи первинних осередків ПСПУ

4.1.2.1. Статутними органами первинного осередку ПСПУ є збори членів первинного осередку ПСПУ, комітет первинного осередку ПСПУ (у випадку, якщо кількість членів даного первинного осередку ПСПУ становить 10 осіб і більше).

Збори первинного осередку ПСПУ є вищим керівним органом первинного осередку ПСПУ, що об’єднує всіх членів ПСПУ даного первинного осередку.

Збори первинного осередку ПСПУ скликаються за ініціативою секретаря даного первинного осередку або за рішенням комітету даного первинного осередку (у випадку, якщо кількість членів даного первинного осередку ПСПУ становить 10 осіб і більше) не рідше ніж один раз на три місяці.

Звітно-виборні збори первинного осередку ПСПУ проводяться не рідше ніж один раз на чотири роки згідно графіку, затвердженого комітетом місцевої організації ПСПУ, якій підпорядковується даний первинний осередок.

У разі необхідності за рішенням комітету даного первинного осередку (у випадку, якщо кількість членів даного первинного осередку ПСПУ становить 10 осіб і більше) або за рішенням місцевої чи регіональної організації ПСПУ, яким підпорядковується даний первинний осередок, можуть проводитись позачергові збори первинного осередку ПСПУ.

У рішенні про скликання зборів визначається день, час, місце їх проведення та питання порядку денного. У разі скликання зборів первинного осередку ПСПУ за рішенням комітету даного первинного осередку або за рішенням комітету місцевої чи регіональної організації ПСПУ, яким підпорядковується даний первинний осередок,  орган, який прийняв рішення про проведення зборів, визначає день, час, місце їх проведення та питання порядку денного зборів.

Збори є правомочними, якщо в них беруть участь  не менше половини членів даного первинного осередку ПСПУ.

Порядок проведення зборів визначається членами ПСПУ, які беруть участь у зборах, та обов’язково включає наступні процедури: обрання головуючого і секретаря зборів; затвердження порядку денного зборів та регламенту зборів; прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Рішення зборів приймається відкритим голосуванням, якщо збори в ході роботи не визначили іншу процедуру голосування з усіх або з окремих питань порядку денного. Рішення зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини з числа членів первинного осередку ПСПУ, які беруть участь у зборах.

При прийнятті рішення  про саморозпуск первинного осередку ПСПУ таке рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 членів Партії, які стоять на обліку в даному первинному осередку ПСПУ.

Повноваження зборів первинного осередку ПСПУ:

• обрання секретаря і заступника секретаря, якщо кількість членів даного первинного осередку ПСПУ становить не більше 10 осіб;

• обрання комітету первинного осередку ПСПУ, якщо кількість членів даного первинного осередку ПСПУ становить 10 осіб і більше;

• визначення процедури голосування на зборах первинного осередку;

•  прийом у кандидати в члени ПСПУ і в члени ПСПУ;

• прийняття до відома заяв про зупинення і припинення членства в ПСПУ;

• прийняття рішення про виключення з ПСПУ;

• обрання делегатів на конференцію організації ПСПУ вищого рівня відповідно до норм представництва, встановлених комітетом відповідної регіональної організації ПСПУ;

• участь у виборчій кампанії до органів місцевого самоврядування;

• заслуховування звітів депутатів, обраних від ПСПУ до органів місцевого самоврядування;

• організація виконання Статуту, Програми і рішень вищих керівних органів ПСПУ членами первинного осередку;

•  надання пропозицій до вищих статутних органів ПСПУ щодо вирішення соціально-економічних, політичних проблем та вдосконалення роботи Партії;

• здійснення інших повноважень, у межах, визначених цим Статутом, відповідно до Статуту, Програми і рішень вищих статутним органів ПСПУ.

4.1.2.2. Комітет первинного осередку ПСПУ

Комітет первинного осередку ПСПУ обирається зборами первинного осередку ПСПУ у випадку, якщо кількість членів даного первинного осередку ПСПУ становить 10 осіб і більше. Комітет первинного осередку ПСПУ обирається із числа членів даного первинного осередку.

Термін повноважень членів комітету первинного осередку ПСПУ -  до чотирьох років.

Засідання комітету первинного осередку ПСПУ скликається за ініціативою секретаря комітету чи не менше 1/3 членів комітету не рідше одного разу на три місяці.

У рішенні про скликання засідання комітету визначається день, час, місце його проведення та питання порядку денного.

Засідання комітету первинного осередку ПСПУ є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини від загального складу даного комітету.

У виняткових випадках засідання комітету первинного осередку ПСПУ або участь у ньому окремих членів комітету можуть проводитись за допомогою електронних засобів комунікації.

Порядок проведення засідання комітету первинного осередку визначається членами комітету, які беруть у ньому участь, та обов’язково включає наступні процедури: обрання секретаря засідання; затвердження порядку денного засідання та регламенту; прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Головує на засіданні комітету секретар даного первинного осередку ПСПУ, а у разі відсутності секретаря – його заступник. Секретар засідання комітету первинного осередку ПСПУ обирається членами комітету, які беруть участь у засіданні.

Рішення комітету первинного осередку ПСПУ приймаються шляхом відкритого голосування, якщо члени комітету в ході засідання не визначили іншу процедуру голосування з усіх або з окремих питань порядку денного.

Рішення комітету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини з числа членів комітету, які беруть участь у засіданні.

Повноваження комітету первинного осередку ПСПУ:

• керівництво первинним осередком ПСПУ у період між зборами щодо виконання Статуту, Програми і рішень вищих статутних органів ПСПУ;

• обрання секретаря і заступника секретаря первинного осередку ПСПУ;

• скликання зборів первинного осередку ПСПУ;

• прийняття рішення щодо проведення звітно-виборних зборів і позачергових зборів даного первинного осередку ПСПУ;

• пропонування зборам первинного осередку ПСПУ кандидатур для участі  у виборчому процесі на місцевому рівні;

• внесення пропозицій щодо участі ПСПУ у виборах до органів місцевого самоврядування;

• вирішення інших питань діяльності даного первинного осередку ПСПУ в межах повноважень, визначених цим Статутом, відповідно до Статуту ПСПУ, Програми ПСПУ і рішень вищих статутних органів ПСПУ.

4.1.2.3. Посадові особи первинного осередку ПСПУ

Посадовими особами первинного осередку ПСПУ є секретар та його заступник.

Секретар первинного осередку ПСПУ і його заступник обираються комітетом первинного осередку ПСПУ із членів первинного осередку у випадку, якщо кількість членів даного первинного осередку ПСПУ становить 10 осіб і більше, або зборами первинного осередку ПСПУ, якщо кількість членів ПСПУ даного первинного осередку ПСПУ становить менше ніж 10 осіб.

Секретар первинного осередку ПСПУ пропонує комітету (або зборам) первинного осередку кандидатуру свого заступника.

Особи вважаються обраними відповідно секретарем або заступником секретаря первинного осередку ПСПУ, якщо за кожну з цих кандидатур проголосувало більше половини від загального складу комітету даного первинного осередку ПСПУ (або від кількості членів даного первинного осередку ПСПУ, які беруть участь у зборах).

Термін повноважень секретаря первинного осередку ПСПУ та заступника секретаря первинного осередку ПСПУ  - до чотирьох років.

Заступник секретаря первинного осередку ПСПУ допомагає в роботі секретарю первинного осередку ПСПУ, за його дорученням та/або у разі його відсутності здійснює повноваження секретаря первинного осередку ПСПУ.

Повноваження секретаря первинного осередку ПСПУ:

• керівництво роботою первинного осередку;

• скликання засідання комітету та зборів первинного осередку;

• представництво інтересів первинного осередку ПСПУ в органах державної влади і органах місцевого самоврядування відповідного рівня, у відносинах з місцевими підприємствами, установами, організаціями, закладами, представниками інших політичних партій і громадських організацій відповідної території.

4.2. Місцеві організації ПСПУ

Місцева організація ПСПУ утворюється відповідно до адміністративно-територіального устрою України в межах сіл, селищ, районів у містах, містах і районах.

Місцева організація ПСПУ утворюється на підставі рішення установчих зборів цієї місцевої організації ПСПУ за ініціативою і у присутності не менше трьох осіб. У разі створення місцевої організації ПСПУ ці особи отримують статус членів ПСПУ без проходження кандидатського стажу.

Рішення про створення місцевої організації ПСПУ визнається статутними органами регіональних організацій Партії, якій підпорядковується новостворена місцева організація ПСПУ і затверджується Президією Центрального Комітету ПСПУ.

Реєстрація місцевих організацій ПСПУ здійснюється відповідними територіальними органами юстиції за поданням Президії Центрального Комітету ПСПУ у порядку і у термін, визначені законодавством України.

Місцева організація ПСПУ відповідно до адміністративно-територіального поділу України може об’єднувати первинні осередки, сільські, селищні, районів в містах організації Партії і через те бути для них організацією ПСПУ вищого рівня.

До складу відповідної місцевої організації ПСПУ входять первинні осередки Партії на її території, які підпорядковуються даній місцевій організації ПСПУ.

Сільські, селищні організації ПСПУ входять до складу відповідних районних організацій Партії та підпорядковуються їм.

Районні в містах організації ПСПУ входять до складу відповідних міських організацій Партії та підпорядковуються їм.

Повноваження місцевої організації ПСПУ:

• розробка і реалізація заходів з ідеологічної та політичної роботи;

• ведення обліку кандидатів у члени і членів ПСПУ;

• організація виконання норм Статуту, Програми і рішень вищих керівних органів ПСПУ;

• сприяння формуванню фракції ПСПУ в органах місцевого самоврядування на даній території;

•  представництво Партії у відносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами різних форм власності, іншими політичними партіями і громадськими організаціями на даній території.

• звернення до вищих керівних органів ПСПУ з пропозиціями щодо покращення роботи Партії, внесення змін до Програми та Статуту ПСПУ, вирішення соціально-економічних, політичних та інших проблем суспільства.

Вищими керівними органами місцевої організації ПСПУ є конференція (збори) і комітет місцевої організації ПСПУ; посадовими особами – секретар місцевої організації ПСПУ і його заступник(-и). 

4.2.1. Статутні органи і посадові особи місцевих організацій ПСПУ

Статутними органами місцевої організації ПСПУ є конференція (збори) місцевої організації ПСПУ, комітет місцевої організації ПСПУ.

4.2.1.1. Конференція місцевої організації ПСПУ є вищим керівним органом місцевої організації ПСПУ, якщо в її складі перебувають 30 членів ПСПУ і більше.

Конференція місцевої організації ПСПУ скликається за рішенням комітету регіональної організації ПСПУ, якій підпорядковується дана місцева організація ПСПУ.

Звітно-виборна конференція місцевої організації ПСПУ проводиться не рідше ніж один раз на чотири роки відповідно до графіка і норм представництва, визначених комітетом регіональної організації ПСПУ, якій підпорядковується дана місцева організація ПСПУ.

Повноваження делегатів чергової звітно-виборної конференції місцевої організації ПСПУ зберігаються до наступної чергової звітно-виборної конференції.

У разі необхідності за рішенням комітету регіональної організації ПСПУ, якій підпорядковується дана місцева організація ПСПУ, за поданням комітету цієї місцевої організації ПСПУ чи не менше ніж 1/3 від делегатів попередньої звітно-виборної конференції даної місцевої організації ПСПУ може бути скликана її позачергова конференція.

У рішенні про скликання конференції місцевої організації ПСПУ визначається день, час, місце її проведення та питання порядку денного.

Конференція місцевої організації ПСПУ є правомочною, якщо в її роботі беруть участь більше половини від числа обраних делегатів.

Порядок проведення конференції місцевої організації ПСПУ визначається делегатами конференції, які беруть участь в її роботі, та обов’язково включає наступні процедури: обрання головуючого і секретаря конференції; затвердження порядку денного конференції та регламенту; прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини із числа делегатів конференції, які беруть участь в її роботі. Рішення конференції приймаються шляхом відкритого голосування, якщо конференція в ході роботи не визначила іншу процедуру голосування з усіх або з окремих питань порядку денного.

4.2.1.2. Збори місцевої організації ПСПУ є вищим керівним органом місцевої організації ПСПУ, якщо кількість членів даної місцевої організації ПСПУ є меншою ніж 30 осіб.

Звітно-виборні збори місцевої організації ПСПУ проводяться не рідше ніж один раз на чотири роки відповідно до графіка і норм представництва, визначених комітетом регіональної організації ПСПУ, якій підпорядковується дана місцева організація ПСПУ.

У разі необхідності за рішенням комітету регіональної організації ПСПУ, якій підпорядковується дана місцева організація ПСПУ, за поданням комітету цієї місцевої організації ПСПУ чи не менше ніж 1/3 членів даної місцевої організації ПСПУ можуть бути скликані її позачергові збори.

У рішенні про скликання зборів місцевої організації ПСПУ визначається день, час, місце їх проведення та питання порядку денного.

Збори правомочні, якщо в їх роботі беруть участь не менше половини членів ПСПУ, що стоять на обліку в даній місцевій організації ПСПУ.

Порядок проведення зборів визначається членами даної місцевої організації ПСПУ, які беруть участь у зборах, та обов’язково включає наступні процедури: обрання головуючого і секретаря зборів; затвердження порядку денного зборів та регламенту зборів; прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Рішення зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від числа членів даної місцевої організації ПСПУ, які беруть участь у зборах. Рішення зборів приймаються шляхом відкритого голосування, якщо збори в ході роботи не визначили іншу процедуру голосування з усіх або з окремих питань порядку денного.

Чергова конференція (чергові збори) місцевої організації ПСПУ скликаються за ініціативою комітету даної місцевої організації ПСПУ чи секретаря даної місцевої організації ПСПУ.

Головуючий і секретар конференції (зборів) місцевої організації ПСПУ обираються делегатами конференції (учасниками зборів), що беруть участь в її (їх) роботі.

Повноваження  конференції (зборів) місцевої організації ПСПУ:

• визначення чисельності та обрання персонального складу комітету місцевої організації ПСПУ, якщо кількість членів даної місцевої організації  ПСПУ становить 10 осіб і більше;

• обрання секретаря і заступника секретаря, якщо кількість членів даної місцевої організації  ПСПУ становить менше 10 осіб;

• прийняття рішень щодо процедури голосування на конференціях (зборах) даної місцевої організації ПСПУ;

• прийняття у кандидати в члени і до члени ПСПУ;

• прийняття до відома заяви про зупинення і припинення членства в ПСПУ;

• прийняття рішення про виключення з членів ПСПУ;

• обрання делегатів на конференцію організації ПСПУ вищого рівня у відповідності до норм представництва, встановлених комітетом відповідної регіональної організації ПСПУ;

• участь у виборчій кампанії до органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування;

• затвердження списку та окремих кандидатур кандидатів в депутати від ПСПУ до органів місцевого самоврядування;

• затвердження кандидатур представників ПСПУ у місцеві виборчі комісії;

• заслуховування звітів обраних депутатів місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування від ПСПУ;

• організація виконання Статуту, Програми і рішень вищих керівних органів ПСПУ;

•  надання пропозицій до вищих керівних органів ПСПУ щодо вирішення соціально-економічних, політичних проблем та вдосконалення роботи Партії;

• прийняття рішення про саморозпуск місцевої організації ПСПУ;

• здійснення інших повноважень у межах, визначених цим Статутом, відповідно до Статуту ПСПУ, Програми і рішень вищих статутних органів ПСПУ.

Саморозпуск місцевої організації ПСПУ здійснюється за рішенням її конференції (зборів).  Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 делегатів конференції від числа обраних делегатів або не менше 2/3 членів Партії, що стоять на обліку в даній організації (у випадку прийняття рішення про саморозпуск зборами).

Розпуск місцевої організації ПСПУ здійснюється за рішенням Президії Центрального Комітету ПСПУ за поданням комітету відповідної регіональної організації ПСПУ на підставі висновків Контрольно-ревізійної комісії ПСПУ.

4.2.1.3. Комітет місцевої організації ПСПУ

Комітет місцевої організації ПСПУ обирається конференцією (зборами) місцевої організації ПСПУ із числа членів даної організації терміном до чотирьох років.

Засідання комітету місцевої організації ПСПУ скликається за ініціативою секретаря місцевої організації ПСПУ чи не менше 1/3 членів комітету   не рідше одного разу на три місяці.

У рішенні про скликання засідання комітету визначається день, час, місце його проведення та питання порядку денного.

Засідання комітету місцевої організації ПСПУ є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини від загального складу даного комітету.

У виняткових випадках засідання комітету місцевої організації ПСПУ або участь у ньому окремих членів комітету можуть проводитись за допомогою електронних засобів комунікації.

Порядок проведення засідання комітету визначається членами комітету, які беруть у ньому участь, та обов’язково включає наступні процедури: обрання секретаря засідання; затвердження порядку денного засідання та регламенту; прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Головує на засіданні комітету секретар даної місцевої організації ПСПУ, а у разі відсутності секретаря – його заступник. Секретар засідання комітету місцевої організації ПСПУ обирається членами комітету, які беруть участь в засіданні.

Рішення комітету місцевої організації ПСПУ приймаються шляхом відкритого голосування, якщо члени комітету в ході засідання не визначили іншу процедуру голосування з усіх або з окремих питань порядку денного.

Рішення комітету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини з числа членів комітету, які беруть участь у засіданні.

Повноваження комітету місцевої організації ПСПУ:

• керівництво місцевою організацією ПСПУ у період між конференціями (зборами) щодо виконання Статуту, Програми і рішень вищих статутних органів ПСПУ;

• обрання секретаря і заступника(-ів) секретаря місцевої організації ПСПУ, якщо кількість членів даної місцевої організації  ПСПУ становить 10 осіб і більше;

• скликання конференцій (зборів) місцевої організації ПСПУ і встановлення норм представництва на конференцію місцевої організації ПСПУ;

• подання до комітету регіональної організації ПСПУ пропозицій щодо проведення позачергової конференції (зборів) місцевої організації ПСПУ;

• прийняття рішення щодо проведення звітно-виборних зборів і позачергових зборів первинних осередків ПСПУ;

• пропонування конференції (зборам) кандидатур для участі  у виборчому процесі на місцевому рівні;

• внесення пропозицій щодо участі ПСПУ у виборах до органів місцевого самоврядування;

• вирішення інших питань діяльності місцевих організації ПСПУ в межах повноважень, визначених цим Статутом, відповідно до Статуту, Програми і рішень вищих статутних органів ПСПУ.

4.2.1.4. Посадові особи місцевих організацій ПСПУ

Посадовими особами місцевої організації ПСПУ є секретар місцевої організації ПСПУ і заступник(-и) секретаря місцевої організації ПСПУ.

Секретар місцевої організації ПСПУ обирається комітетом даної місцевої організації ПСПУ із його членів у випадку якщо кількість членів  даної місцевої організації ПСПУ становить 10 осіб і більше. Секретар місцевої організації ПСПУ обирається зборами місцевої організації ПСПУ, якщо кількість членів даної місцевої організації  ПСПУ становить менше 10 осіб.

Заступник(-и) секретаря місцевої організації ПСПУ обирається (-ються) за поданням секретаря місцевої організації ПСПУ членами комітету (зборами членів даної місцевої організації ПСПУ) з їх числа. Термін його (їх) повноважень – до чотирьох років.

Особа вважається обраною заступником секретаря місцевої організації ПСПУ, якщо за її кандидатуру проголосувало не менше половини від загального складу комітету даної місцевої організації ПСПУ. У випадку обрання заступника(-ів) секретаря місцевої організації ПСПУ зборами – якщо за його (їх) кандидатуру проголосувало не менше половини членів Партії, які перебувають на обліку в даній місцевій організації ПСПУ.

Повноваження секретаря місцевої організації ПСПУ та його заступника(-ів):

• керівництво роботою організації;

• скликання засідання комітету,  конференцій (зборів) організації;

• головування на засіданні комітету;

• представництво інтересів відповідної місцевої організації ПСПУ в органах державної влади і органах місцевого самоврядування відповідного рівня, у відносинах з місцевими підприємствами, установами, організаціями закладами, представниками інших політичних партій і громадських організацій;

Заступник(-и) секретаря місцевої організації ПСПУ допомагає(-ють) секретарю місцевої організації ПСПУ в його роботі.

За дорученням секретаря місцевої організації ПСПУ та/або у разі його відсутності заступник(-и) секретаря місцевої організації ПСПУ можуть здійснювати повноваження секретаря місцевої організації ПСПУ.

4.3. Регіональні організації ПСПУ

Регіональними організаціями ПСПУ є обласні, республіканська АР Крим, міські Києва і Севастополя організації ПСПУ.

Регіональні організації ПСПУ утворюється відповідно до адміністративно-територіального устрою України в межах областей, АР Крим, міст Києва і Севастополя.

Регіональна організація ПСПУ утворюється на установчих зборах за наявності на відповідній території не менше трьох місцевих організації Партії.

Регіональна організація ПСПУ набуває статусу партійної організації після визнання її рішенням Президії Центрального Комітету ПСПУ.

Регіональні організації ПСПУ реєструються у встановленому чинним законодавством порядку  за поданням Президії Центрального Комітету ПСПУ.

Всі місцеві організації Партії та первинні осередки ПСПУ, що діють в межах відповідної території, входять до складу відповідної регіональної організації ПСПУ, підпорядковані та підзвітні її керівним органам.

Регіональна організація ПСПУ веде облік усіх партійних організацій, що входять до її складу.

Повноваження регіональної організації ПСПУ (обласних, республіканської АР Крим, міських Києва і Севастополя організацій ПСПУ):

• подання пропозицій членів Партії відповідного регіону на розгляд до вищих керівних органів Партії;

• координація роботи місцевих організацій і первинних осередків ПСПУ на своїй території;

• розробка і реалізація заходів з ідеологічної та політичної роботи;

• розробка стратегії і тактики розв’язання регіональних проблем, проведення відповідних заходів;

• формування і координація виборчої політики ПСПУ під час виборів до органів місцевого самоврядування на території регіону;

• внесення пропозицій до центральних органів ПСПУ щодо виборчої політики, засад формування списку кандидатів у народні депутати України і депутати місцевих рад від ПСПУ;

• сприяння формування фракції ПСПУ в Верховній Раді АР Крим, обласних радах, міських радах Києва і Севастополя;

• висунення представників до територіальних, окружних та дільничних комісій та комісій з проведення референдуму на відповідній території;

• представництво Партії у відносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності, іншими політичними партіями і громадськими організаціями на даній території;

• контроль за виконанням норм Статуту, Програми і рішень центральних органів ПСПУ.

Вищими керівними органами регіональної організації ПСПУ (обласних, республіканської АР Крим, міських Києва і Севастополя організацій ПСПУ) є конференція (збори) і комітет відповідної регіональної організації ПСПУ; посадовими особами – секретар комітету відповідної регіональної організації ПСПУ і його заступник(-и).

4.3.1. Регіональні статутні органи ПСПУконференція (збори) і комітети регіональних організацій ПСПУ (обласних, республіканської АР Крим, міських Києва і Севастополя організацій ПСПУ)

4.3.2.1. Конференція регіональної організації ПСПУ є вищим керівним органом регіональної організації ПСПУ, якщо її чисельність становить 30 або більше членів ПСПУ.

Конференція регіональної організації ПСПУ утворюється із числа делегатів, обраних місцевими партійними організаціями і первинними осередками ПСПУ відповідної території відповідно до адміністративно-територіального устрою України.

Звітно-виборна конференція регіональної організації ПСПУ проводиться не рідше ніж один раз на чотири роки за рішенням Центрального Комітету ПСПУ відповідно до встановлених Центральним Комітетом ПСПУ норм представництва. У разі необхідності за ініціативою Центрального Комітету ПСПУ, комітету регіональної організації Партії чи не менше ніж 1/3 делегатів попередньої звітно-виборної конференції може бути скликана позачергова конференція регіональної організації ПСПУ. Рішення про скликання позачергової конференції регіональної організації ПСПУ і норми представництва делегатів на ній із числа делегатів попередньої чергової конференції встановлює ЦК ПСПУ.

У рішенні Центрального Комітету ПСПУ про скликання конференції регіональної організації ПСПУ визначається день, час, місце її проведення та питання порядку денного.

Конференція регіональної організації ПСПУ є  правомочною, якщо в її роботі беруть участь не менше половини із числа обраних делегатів.

Порядок проведення конференції визначається делегатами конференції, які беруть участь у її роботі, та обов’язково включає наступні процедури: обрання головуючого і секретаря конференції; затвердження порядку денного конференції та регламенту; прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Рішення конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини делегатів, які беруть участь у роботі конференції.

Рішення конференції приймаються відкритим голосуванням, якщо конференція в ході роботи не визначила іншу процедуру голосування з усіх або з окремих питань порядку денного.

Повноваження делегатів чергової звітно-виборної конференції регіональної організації ПСПУ зберігаються до наступної звітно-виборної конференції регіональної організації ПСПУ.

4.3.2.2. Збори регіональної організації ПСПУ є вищим керівним органом регіональної організації ПСПУ, якщо її чисельність становить менше 30 членів ПСПУ.

Збори регіональної організації ПСПУ є правомочними, якщо в їх роботі беруть участь не менше половини членів даної регіональної організації ПСПУ.

Звітно-виборні збори регіональної організації ПСПУ скликаються за рішенням Центрального Комітету ПСПУ.  У разі необхідності за рішенням Центрального Комітету ПСПУ на подання комітету регіональної організації Партії чи за ініціативи не менше ніж 1/3 учасників попередніх звітно-виборних зборів можуть бути скликані позачергові збори регіональної організації ПСПУ.

У рішенні Центрального Комітету ПСПУ про скликання зборів регіональної організації ПСПУ визначається день, час, місце їх проведення та питання порядку денного.

Порядок проведення зборів визначається членами регіональної організації ПСПУ, які беруть участь у зборах, та обов’язково включає наступні процедури: обрання головуючого і секретаря зборів; затвердження порядку денного зборів та регламенту зборів; прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Рішення зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини учасників зборів. Рішення зборів регіональної організації ПСПУ приймаються відкритим голосуванням, якщо збори в ході роботи не визначили іншу процедуру голосування з усіх або з окремих питань порядку денного.

Повноваження конференції (зборів) регіональної організації ПСПУ:

• організація партійної діяльності з виконання програмних та статутних завдань ПСПУ в даному регіоні;

• прийняття рішень щодо процедури голосування на конференції (зборах);

• визначення кількісного складу та обрання комітетів регіональних організацій ПСПУ;

• заслуховування звіту комітету ПСПУ даної регіональної організації ПСПУ, оцінювання його роботи;

• обрання делегатів на черговий звітно-виборний з’їзд ПСПУ відповідно до встановлених Центральним Комітетом ПСПУ норм представництва;

• внесення на розгляд з’їзду ПСПУ пропозицій щодо кандидатур для обрання до складу Центрального Комітету ПСПУ та/чи Контрольно-ревізійної комісії ПСПУ;

• затвердження кандидатів (списків кандидатів) у депутати від ПСПУ до регіональних органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування для балотування за відповідним одномандатним (багатомандатним) виборчим округом згідно чинного законодавства України, зокрема, з обов'язковим врахуванням гендерних квот: при цьому, мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у депутати місцевих рад України у багатомандатному окрузі повинен становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку у багатомандатному окрузі;

• відкликання осіб із списку кандидатів у депутати Верховної Ради АР Крим, обласних рад, міських рад Києва і Севастополя;

• заслуховування звітів про діяльність обраних від ПСПУ депутатів відповідного та нижчого рівня рад;

• вирішення інших питань діяльності регіональних організацій ПСПУ відповідно до Статуту, Програми і рішень центральних керівних органів ПСПУ.

4.3.2.3. Комітет регіональної організації ПСПУ (обласних, республіканської АР Крим, міських Києва і Севастополя організацій ПСПУ)

Комітет регіональної організації ПСПУ є вищим керівним органом регіональної організації ПСПУ на період між звітно-виборними конференціями (зборами). Він обирається конференцією (зборами) регіональної організації ПСПУ терміном до чотирьох років.

Засідання комітету відбуваються не рідше ніж один раз на три місяці за ініціативою секретаря комітету чи не менше 1/3 членів комітету регіональної організації ПСПУ.

У рішенні про скликання засідання комітету визначається день, час, місце його проведення та питання порядку денного.

Засідання є правомочним, якщо в його роботі бере участь більше половини членів комітету, обраних конференцією (зборами).

Порядок проведення засідання визначається членами комітету регіональної організації ПСПУ, які беруть у ньому участь, та обов’язково включає наступні процедури: обрання секретаря засідання; затвердження порядку денного засідання та регламенту; прийняття рішень з усіх питань порядку денного. Головує на засіданні секретар комітету, у разі його відсутності – заступник секретаря комітету. Секретар засідання обирається членами комітету, які приймають участь в засіданні.

Рішення приймаються відкритим голосуванням, якщо не буде прийнятий інший порядок. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів комітету, які беруть участь в його роботі.

У виключних випадках члени комітету можуть брати участь в його засіданні з використанням електронних засобів зв’язку.

Повноваження комітету регіональної організації ПСПУ:

• здійснення керівництва регіональною організацією Партії в період між конференціями (зборами);

• прийняття рішення щодо процедури голосування на засіданнях комітету;

• обрання секретаря та його заступника(-ів);

• визнання утворення місцевих організацій ПСПУ в даному регіоні;

• затвердження графіку проведення звітно-виборної кампанії ПСПУ в даному регіоні і встановлення норм представництва членів ПСПУ на конференціях місцевих організацій ПСПУ;

• подання пропозицій до Центрального Комітету ПСПУ щодо проведення позачергової звітно-виборної конференції (зборів) регіональної організації ПСПУ;

• скликання позачергової конференції місцевої організації ПСПУ та встановлення норм представництва на ній;

• звернення до Президії ЦК ПСПУ з поданням про розпуск первинних осередків чи місцевих організацій ПСПУ, у випадках, визначених Статутом ПСПУ;

• розгляд апеляцій щодо виключення з Партії і розпуску партійних організацій та подання своїх висновків на розгляд до Контрольно-ревізійної комісії ПСПУ і Президії Центрального Комітету ПСПУ для прийняття рішення;

• внесення пропозицій до Президії ЦК ПСПУ про реєстрацію первинних осередків та місцевих організацій ПСПУ;

• внесення пропозиції до Центрального Комітету ПСПУ щодо участі у виборах до органів місцевого самоврядування, представництва від ПСПУ у виборчих комісіях;

• затвердження списку представників ПСПУ для участі у роботі територіальних виборчих комісій;

• здійснення інших повноважень, у межах, визначених цим Статутом, відповідно до Статуту ПСПУ  , Програми Партії і рішень центральних органів ПСПУ.

4.3.2.4. Посадові особи регіональної організації ПСПУ (обласних, республіканської АР Крим, міських Києва і Севастополя організацій ПСПУ)

Посадовими особами регіональної організації ПСПУ є секретар комітету регіональної організації ПСПУ і заступник(-и) секретаря комітету регіональної організації ПСПУ.

Секретар комітету регіональної організації ПСПУ обирається членами відповідного комітету ПСПУ з їх числа на термін повноважень - до чотирьох років. Рішення про обрання секретаря комітету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини від загального складу комітету відповідної регіональної організації ПСПУ.

Заступник(-и) секретаря комітету регіональної організації ПСПУ обирається(-ються) членами комітету з їх числа на термін повноважень - до чотирьох років за поданням секретаря комітету. Заступник(-и) секретаря комітету регіональної організації ПСПУ вважається(-ються) обраним(-и), якщо за кожну з їх кандидатур проголосувало не менше половини від загального складу комітету відповідної регіональної організації ПСПУ.

Повноваження секретаря комітету регіональної організації  ПСПУ та його заступника(-ів):

• організація роботи комітету з виконання регіональними організаціями Партії Статуту, Програми та рішень керівних органів ПСПУ;

• скликання та організація засідань регіонального комітету ПСПУ і головування на них;

• представництво регіональної організації ПСПУ у відносинах з іншими статутними органами Партії, органами державної влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями даного регіону, незалежно від форм власності та підпорядкування, регіональними структурними утвореннями інших політичних партій, громадських організацій;

• підготовка проектів порядку денного засідань відповідного регіонального комітету ПСПУ;

• контроль діяльності відповідної регіональної організації ПСПУ;

• здійснення інших повноважень у межах, визначених цим Статутом, відповідно до Статуту ПСПУ, Програми і рішень керівних органів ПСПУ вищого рівня.

Заступник(-и) секретаря комітету регіональної організації ПСПУ допомагає(-ють) секретарю комітету в організації роботи комітету.

За дорученням секретаря комітету регіональної організації ПСПУ та/або у разі його відсутності заступник секретаря комітету може здійснювати повноваження секретаря комітету відповідної регіональної організації ПСПУ.

5. Статутні  органи і посадові особи ПСПУ.

Порядок утворення та повноваження центральних статутних органів ПСПУ і вищих посадових осіб ПСПУ

5.1. Статутними органами і посадовими особами ПСПУ є:

5.1.1. Центральні статутні органи Партії - з’їзд ПСПУ, Центральний Комітет ПСПУ (ЦК ПСПУ), Президія Центрального Комітету ПСПУ (Президія ЦК ПСПУ), Контрольно-ревізійна комісія ПСПУ (КРК ПСПУ);

Вищі посадові особи Партії - Голова ПСПУ і його заступник(-и), Голова Контрольно-ревізійної комісії ПСПУ і його заступник(-и).

5.1.2. на регіональному рівні статутними органами ПСПУ є: конференції (збори) регіональних організацій ПСПУ, комітети регіональних організацій ПСПУ; посадовими особами – секретарі комітетів регіональних організацій ПСПУ та їхні заступники;

5.1.3. на місцевому рівні: конференції (збори) місцевих організацій ПСПУ, комітети місцевих організацій ПСПУ; посадовими особами – секретарі місцевих організацій ПСПУ та їхні заступники;

5.1.4. на рівні первинних осередків: збори первинних осередків ПСПУ; посадовими особами – секретарі первинних осередків ПСПУ та їхні заступники.

5.1.1. Центральні статутні органи і вищі посадові особи ПСПУ

5.1.1.1. З’їзд ПСПУ

З’їзд ПСПУ є вищим керівним органом Партії, який утворюється із делегатів, обраних конференціями (зборами) регіональних організацій ПСПУ, а у випадку відсутності в регіоні зареєстрованої регіональної організації ПСПУ -  конференціями (зборами) місцевих організацій ПСПУ відповідного регіону.

Скликання з’їзду  може ініціювати Голова ПСПУ, або його заступник, або не менше 1/3 обраних членів Центрального Комітету ПСПУ, або Президія Центрального Комітету ПСПУ, або не менше 1/3 делегатів попереднього з’їзду Партії.

Рішення про скликання з’їзду ПСПУ приймає Центральний Комітет ПСПУ. Центральний Комітет ПСПУ визначає дату, час та місце проведення з’їзду, встановлює норму представництва від членів ПСПУ на з’їзд.

Центральний Комітет ПСПУ може пропонувати з’їзду Партії кандидатуру головуючого і секретаря з’їзду, порядок денний з’їзду. Крім того, делегатами з’їзду ЦК ПСПУ може визначити членів Центрального Комітету ПСПУ, Контрольно-ревізійної комісії ПСПУ та народних депутатів України – членів ПСПУ.

Звітно-виборний з’їзд ПСПУ проводиться один раз на чотири роки.

З’їзд вважається повноважним, якщо в його роботі бере участь не менше половини від числа обраних делегатів.

Порядок проведення з’їзду визначається делегатами з’їзду, які беруть участь у роботі з’їзду, та обов’язково включає наступні процедури: обрання головуючого і секретаря з’їзду; затвердження порядку денного з’їзду та регламенту його роботи; прийняття рішень з усіх питань порядку денного з’їзду.

Рішення з'їзду (крім рішення про реорганізацію чи саморозпуск ПСПУ) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини делегатів, які беруть участь у роботі з'їзду. Голосування на з’їзді здійснюється відкритим голосуванням, якщо з'їзд в ході роботи не визначив іншу процедуру голосування з усіх або з окремих питань порядку денного.

Термін повноважень делегатів з’їзду – до чотирьох років. Повноваження делегатів чергового з'їзду ПСПУ зберігаються до наступного чергового з’їзду Партії.

У разі необхідності у період між черговими з’їздами Партії може бути скликаний позачерговий з’їзд. Право ініціювати проведення позачергового з’їзду належить Голові ПСПУ, Центральному Комітету ПСПУ та не менше 1/3 делегатів попереднього з’їзду ПСПУ.

Делегати чергового з'їзду ПСПУ зберігають свої повноваження до наступного з'їзду ПСПУ і можуть бути делегатами позачергового з'їзду Партії.

Повноваження з’їзду ПСПУ:

•  приймає Програму і Статут Партії, затверджує зміни та доповнення до них;

• для вирішення питання діяльності Партії на період між з’їздами обирає Центральний Комітет ПСПУ (ЦК ПСПУ), Контрольну-ревізійну комісію ПСПУ (КРК ПСПУ);

• приймає рішення щодо процедури голосування на з’їзді;

• заслуховує та затверджує звіти Центрального Комітету ПСПУ і Контрольно-ревізійної комісії ПСПУ;

• затверджує символіку та гімн ПСПУ;

• призначення на посаду Головних редакторів партійних газет;

• розглядає, в необхідних випадках вносить зміни, і затверджує список кандидатів у народні депутати України з обов’язковим урахуванням вимог законодавства щодо розміру гендерних квот. При цьому розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від ПСПУ у загальнодержавному окрузі повинен становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку у загальнодержавному окрузі;

• уповноважує ЦК ПСПУ в окремих випадках внести зміни у  черговості списку кандидатів у народні депутати України від ПСПУ;

• виключає із списку кандидатів в народні депутати України кандидатів, які втратили довіру Партії, а також у випадках, передбачених законодавством;

• може висловлювати недовіру Голові Партії або його заступникам, що автоматично має наслідком його відставку;

• відкликає будь-якого члена ПСПУ з займаної ним посади;

• реалізує право власності на майно та кошти Партії;

• має право скасувати будь-яке рішення органів Партії;

• приймає рішення про виключення із членів Партії за відповідним поданням Контрольно-ревізійної комісії ПСПУ;

• приймає рішення про реорганізацію ПСПУ;

• приймає рішення про саморозпуск ПСПУ;

• приймає рішення про ліквідацію ПСПУ. В разі прийняття такого рішення, визначає кількісний склад Ліквідаційної комісії та обирає її членів;

• приймає будь-які інші рішення щодо діяльності Партії, виконання Статуту та Програми  ПСПУ.

 

5.1.1.2. Центральний Комітет ПСПУ (ЦК ПСПУ)

Вищим керівним органом Партії у період між з’їздами є Центральний Комітет ПСПУ (ЦК ПСПУ).

ЦК ПСПУ обирається з'їздом Партії на термін повноважень до чотирьох років. Перше засідання новообраного складу ЦК ПСПУ, на якому відбувається обрання Президії ЦК ПСПУ, Голови Партії та його заступників, проводиться за рішенням з'їзду ПСПУ, яким був обраний новий склад ЦК ПСПУ.

Засідання ЦК ПСПУ проводиться не рідше одного разу на півроку за ініціативою Голови ПСПУ або не менше 1/3 членів ЦК ПСПУ.

У рішенні про скликання засідання ЦК ПСПУ визначається день, час, місце його проведення та питання порядку денного.

Засідання ЦК ПСПУ є правомочним, якщо в його роботі беруть участь більше половини членів ЦК ПСПУ, обраних з’їздом Партії. У виняткових випадках засідання ЦК ПСПУ або участь у ньому окремих членів ЦК ПСПУ можуть проводитись за допомогою електронних засобів комунікації. 

Порядок проведення засідання ЦК ПСПУ визначається членами ЦК ПСПУ, які беруть в ньому участь, та обов’язково включає наступні процедури: обрання секретаря засідання; затвердження порядку денного засідання та регламенту; прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Головує на засіданні ЦК ПСПУ Голова ПСПУ або його Перший заступник в разі відсутності на засіданні Голови ПСПУ. Секретар засідання ЦК ПСПУ обирається членами ЦК ПСПУ, які беруть участь в засіданні.

Рішення ЦК ПСПУ вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів ЦК ПСПУ, які беруть участь в засіданні. Голосування здійснюється шляхом відкритого голосуванням, якщо рішенням ЦК ПСПУ в ході засідання не визначена інша процедура голосування щодо всіх або окремих питань порядку денного засідання.

 

 

Повноваження Центрального Комітету ПСПУ:

•  обрання зі свого складу Президії ЦК ПСПУ, Голови ПСПУ та його заступників на термін повноважень ЦК ПСПУ.

Член ЦК ПСПУ вважається обраним до складу Президії ЦК ПСПУ, якщо за його кандидатуру проголосувало більше половини від загального складу ЦК ПСПУ;

• заслуховування звітів Голови ПСПУ та його заступників;

• вироблення тактики діяльності ПСПУ в період між з’їздами Партії, спрямовує практичну роботу Партії;

• прийняття рішень щодо участі ПСПУ у виборах Президента України, виборах до Верховної Ради України, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування;

• прийняття рішень про утворення передвиборчого блоку на виборах до Верховної Ради України і органів місцевого самоврядування;

• формування списку кандидатів у народні депутати України відповідно до виборчого законодавства та передбачених гендерних квот. При цьому розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від ПСПУ у загальнодержавному окрузі повинен становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку у загальнодержавному окрузі;

• затвердження Декларації прав та обов’язків народного депутата України-члена ПСПУ та депутата місцевої ради – члена ПСПУ;

• з підстав, передбачених законодавством, може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень народних депутатів України, обраних від ПСПУ;

• виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку ПСПУ у порядку, визначеному законодавством, з правом звернення до Центральної виборчої комісії щодо скасування рішення про реєстрацію кандидата у народні депутати України відповідно до законодавства;

• наділення правом підпису партійних документів одного з заступників Голови ПСПУ у разі неможливості Голови ПСПУ виконувати свої посадові функції;

• затвердження інструктивних партійних документів;

• затвердження зразків печатки і партійного квитка ПСПУ;

• заслуховування інформації про діяльність членів ЦК ПСПУ і прийняття відповідних рішень;

• відкликання будь-якого члена Президії ЦК ПСПУ з займаної посади;

• прийняття рішення про проведення звітно-виборної кампанії в Партії: скликання чергового звітно-виборного з’їзду Партії, призначення дати і місця проведення з’їзду, встановлення норми представництва від членів ПСПУ на з'їзд, пропонування проекту порядку денного з’їзду, визначення кандидатур головуючого і секретаря на ньому;

•  прийняття рішення про скликання позачергового з’їзду ПСПУ;

• прийняття рішення про скликання чергових звітно-виборних та позачергових конференції (зборів) регіональних організацій ПСПУ і встановлення норм представництва на них;

•  прийняття рішення про позбавлення членів ПСПУ та безпартійних, які стали депутатами за виборчим списком ПСПУ, права представляти ПСПУ в органах місцевого самоврядування, якщо їхня діяльність не відповідає передвиборній програмі, Статуту, Програмі ПСПУ, рішенням керівних органів Партії;

•  відповідно до міжпартійної угоди прийняття рішення про позбавлення права представників блоку, народних депутатів України від блоку, депутатів місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування від блоку,  представляти спільні інтереси блоку, якщо вони своїми діями чи бездіяльністю порушують передвиборну програму блоку;

• прийняття рішення про проведення внутрішньопартійного фінансового контролю (аудиту) у випадках та у порядку, визначених цим Статутом і Положенням про Контрольно-ревізійну комісію ПСПУ;

• надання роз’яснень та тлумачення Програми та Статуту ПСПУ;

•  затвердження рішення Голови ПСПУ про укладання міжпартійних угод;

• затвердження Положення про Контрольно-ревізійну комісію ПСПУ;

•  прийняття рішення про проведення зовнішнього незалежного фінансового контролю (аудиту) звітності про доходи, майно, витрати і фінансові зобов’язання ПСПУ, її первинних осередків, місцевих і регіональних організацій;

• прийняття інших рішень для виконання Статуту і Програми ПСПУ, не віднесених до повноважень з'їзду ПСПУ.

 

5.1.1.3. Президія Центрального Комітету ПСПУ (Президія ЦК ПСПУ)

Президія Центрального Комітету ПСПУ є керівним органом Партії, який організує поточну роботу Партії з виконання рішень з’їздів ПСПУ та рішень ЦК ПСПУ, вирішує нагальні політичні і організаційні питання діяльності Партії.

Президія ЦК ПСПУ обирається Центральним Комітетом ПСПУ із числа членів ЦК ПСПУ на термін повноважень ЦК ПСПУ.

Президія ЦК ПСПУ проводить засідання не рідше одного разу на півроку.

Засідання Президії ЦК ПСПУ скликається за ініціативою Голови ПСПУ або не менше 1/3 членів Президії ЦК ПСПУ.

У рішенні про скликання засідання Президії ЦК ПСПУ визначається день, час, місце його проведення та питання порядку денного.

Головує на засіданні Президії ЦК ПСПУ Голова ПСПУ. У разі відсутності Голови ПСПУ на засіданні Президії ЦК ПСПУ головує Перший заступник Голови ПСПУ. Секретар засідання обирається членами Президії ЦК ПСПУ, які беруть участь в засіданні.

Порядок проведення засідання Президії ЦК ПСПУ визначається членами Президії ЦК ПСПУ, які беруть в ньому участь, та обов’язково включає наступні процедури: обрання секретаря засідання; затвердження порядку денного засідання та регламенту; прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Засідання є правомочним, якщо в його роботі беруть участь більше половини від загального складу Президії ЦК ПСПУ.

У виняткових випадках засідання Президії ЦК ПСПУ або участь у ньому окремих членів Президії ЦК ПСПУ можуть проводитись за допомогою електронних засобів комунікації.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Президії ЦК ПСПУ, які беруть участь в засіданні.

 

Повноваження Президії ЦК ПСПУ:

• координація діяльності партійних організацій;

• затвердження рішення відповідних установчих зборів про створення первинного осередку чи місцевої організації ПСПУ;

• прийняття рішення про визнання регіональної організації ПСПУ;

• в окремих випадках прийняття рішення про прийом у члени ПСПУ без проходження кандидатського стажу та постановки на членський облік не за місцем проживання;

• прийняття рішення про подання в територіальні органи Міністерства юстиції України для реєстрації заяв про реєстрацію первинних осередків, місцевих і регіональних організацій ПСПУ, а також прийняття рішення про скасування реєстрації відповідної організації Партії у разі грубого порушення відповідними структурними утвореннями Партії Програми та Статуту ПСПУ, що є підставою для скасування органом влади, уповноваженим на проведення державної  реєстрації, рішення про реєстрацію відповідної організації ПСПУ згідно процедури, визначеної чинним законодавством України;

• прийняття рішення про розпуск первинного осередку чи місцевої організації ПСПУ та виключення з членів Партії відповідно до подання та за висновками Контрольно-ревізійної комісії ПСПУ. У виняткових випадках за поданням Голови ПСПУ Президія ЦК ПСПУ має право безпосередньо розглянути питання та прийняти рішення про розпуск первинного осередку чи місцевої організації ПСПУ та виключення з членів Партії без подання Контрольно-ревізійної комісії ПСПУ;

• організація підготовки засідань ЦК ПСПУ, з’їздів ПСПУ, загальнопартійних дискусій, референдумів тощо;

• з метою аналізу діяльності організацій ПСПУ заслуховування і затвердження звітів їхніх статутних органів та посадових осіб;

• розгляд пропозиції організацій ПСПУ, узагальнення і поширення досвіду їх практичної діяльності;

• скасування рішень статутних органів регіональних, місцевих організацій і первинних осередків ПСПУ та їхніх посадових осіб (крім рішень щодо висування делегатів на з’їзд ПСПУ);

• затвердження Положення про майно і кошти ПСПУ, змін та доповнень до нього;

• реалізація права власності на майно та кошти Партії; прийняття рішень щодо володіння, користування і розпорядження майном і грошовими коштами Партії;

• розробка проектів бюджету ПСПУ: організація фінансової діяльності Партії, забезпечення господарського управління майном та коштами ПСПУ;

• затвердження Положення про членські внески на підтримку ПСПУ;

• підготовка пропозицій щодо кандидатур до списків кандидатів у народні депутати України від ПСПУ, депутатів місцевих органів влади та місцевого самоврядування;

• координація роботи депутатів-членів ПСПУ в представницьких органах влади;

• прийняття рішень про заснування міжнародних організацій та спілок чи вступ ПСПУ до них;

• затвердження зразків нагород та відзнак ПСПУ;

• затвердження списків нагороджених членів ПСПУ;

 

5.1.1.4. Контрольно-ревізійна комісія ПСПУ (КРК ПСПУ)

 

Контрольно-ревізійна комісія (КРК ПСПУ) є вищим контрольним органом Партії, який контролює додержання членами ПСПУ і організаціями Партії всіх рівнів Статуту і Програми ПСПУ, рішень керівних органів Партії, фінансову діяльність та майнові відносини ПСПУ, проводить внутрішньопартійний аудит.

КРК ПСПУ обирається з’їздом Партії у кількості 7 осіб-членів ПСПУ терміном повноважень - до чотирьох років.

Порядок діяльності КРК ПСПУ регламентується Положенням про роботу КРК ПСПУ, яке затверджується Центральним Комітетом ПСПУ.

Засідання КРК ПСПУ скликається за ініціативою Голови КРК ПСПУ не рідше одного разу на рік.

Засідання є правомочним, якщо в його роботі беруть участь більше половини від загального складу КРК ПСПУ.

На засіданні головує Голова КРК ПСПУ. Секретар засідання обирається членами КРК ПСПУ, які беруть участь у засіданні.

Порядок проведення засідання КРК ПСПУ визначається членами КРК ПСПУ, які беруть в ньому участь, та обов’язково включає наступні процедури: обрання секретаря засідання; затвердження порядку денного засідання та регламенту; прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

У виняткових випадках засідання КРК ПСПУ або участь у ньому окремих членів КРК ПСПУ можуть проводитись за допомогою електронних засобів комунікації.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів КРК ПСПУ, які беруть участь в засіданні.

Повноваження КРК ПСПУ:

• контроль за дотриманням членами ПСПУ, партійними організаціями і їхніми статутними органами та посадовими особами Статуту і Програми ПСПУ;

• контроль за цільовим використанням організаціями ПСПУ партійних коштів та майна;

• перевірка на відповідність законодавству фінансово-господарської діяльності ПСПУ та її  партійних організацій;

• розгляд конфліктних ситуацій, що виникають в партійних організаціях;

• оцінка дотримання членами ПСПУ партійної дисципліни та етики;

• підготовка висновків для Президії ЦК ПСПУ щодо підстав для розпуску первинного осередку або місцевої організації ПСПУ, викладених у відповідному поданні комітету регіональної організації ПСПУ;

• розгляд у місячний термін та затвердження висновків щодо поданої апеляції стосовно виключення з членів Партії, розпуску первинного осередку або місцевої організації ПСПУ. Відповідне подання КРК ПСПУ направляється на розгляд до Президії ЦК ПСПУ, яка приймає рішення з цих питань;

• здійснення внутрішньопартійного фінансового контролю (аудиту) за надходженням і витратами Партії та її структурних утворень;

• здійснення інших повноважень відповідно до Статуту ПСПУ і Положення про роботу КРК ПСПУ.

КРК ПСПУ підзвітна і підконтрольна з’їзду ПСПУ.

 

5.2. Вищі посадові особи ПСПУ:

 

5.2.1. Голова ПСПУ

Вищою посадовою особою ПСПУ є Голова ПСПУ.

Голова ПСПУ обирається Центральним Комітетом ПСПУ з числа його членів, терміном до чотирьох років. Голова ПСПУ вважається обраним, якщо за його кандидатуру проголосувало більше половини від загального складу ЦК ПСПУ.

 

Повноваження Голови ПСПУ:

•  загальне керівництво діяльністю Партії

• організація роботи керівних органів Партії на виконання Статуту ПСПУ, Програми та інших рішень ПСПУ;

• здійснення представництва ПСПУ без доручення у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, фізичними та юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування, іншими політичними партіями, громадськими організаціями як в Україні, так ї поза її межами;

• укладання від імені ПСПУ угоди, договори та інші правочинні документи, передбачені законодавством України та Статутом ПСПУ;

• звітування про роботу Центрального Комітету ПСПУ на з’їздах Партії і про особисту діяльність на засіданнях ЦК ПСПУ;

•  внесення на розгляд Центрального Комітету ПСПУ пропозицій щодо кандидатур на посаду Першого заступника Голови ПСПУ та заступника(-ів) Голови ПСПУ із числа членів ЦК ПСПУ;

• підписання та подання від імені ПСПУ позовних заяв, заяв, скарг, представництво ПСПУ в судах з усіма правами, наданими законом цивільному позивачу, цивільному відповідачу та третій особі, а також уповноважувати на такі дії інших осіб;

•  видача та скасування довіреностей від ПСПУ;

• відкриття рахунків в установах банків, підписання партійних  фінансових та інших документів від імені ПСПУ;

• прийняття рішень у формі розпоряджень, наказів, подань, доручень тощо, які обов’язкові для виконання організаціями ПСПУ всіх рівнів;

• прийняття рішень щодо майна і грошових коштів Партії;

• скликання засідання ЦК ПСПУ і Президії ЦК ПСПУ і головування на засіданнях ЦК ПСПУ і Президії ЦК ПСПУ;

• зупинення дії рішень регіональних, місцевих організацій та первинних осередків Партії та їхніх статутних органів (окрім рішень щодо висування делегатів на з’їзд Партії) з наступним зверненням до Президії ЦК ПСПУ стосовно скасування таких рішень;

• зупинення повноважень будь-якого виборного члена ЦК ПСПУ з наступним зверненням до з’їзду ПСПУ стосовно відкликання його з займаної посади;

• зупинення повноважень будь-якого виборного члена Президії ЦК ПСПУ з наступним зверненням до ЦК ПСПУ стосовно відкликання його з займаної посади;

• у виняткових випадках ініціювання перед Президією ЦК ПСПУ розгляду питання про розпуск первинного осередку чи місцевої організації ПСПУ;

• прийняття рішення про зміну найменування чи адреси місцезнаходження структурних утворень ПСПУ;

• делегування частини своїх статутних повноважень Першому заступнику чи заступнику Голови ПСПУ;

• здійснення інших повноважень, у межах, визначених цим Статутом.

Голова Партії може делегувати Першому заступнику чи заступнику Голови ПСПУ повноваження щодо права підпису документів від імені ПСПУ, а також на укладання договорів та вчинення інших правочинів, необхідних для забезпечення діяльності та/або пов’язаних з діяльністю Партії.

5.2.2. Заступники Голови ПСПУ

Перший заступник і заступник(-и) Голови ПСПУ обираються Центральним Комітетом ПСПУ із числа його членів за поданням Голови ПСПУ терміном до чотирьох років.

Перший заступник, заступник(-и) Голови ПСПУ вважаються обраними якщо за відповідну кандидатуру проголосувало більше половини із загального складу Центрального Комітету ПСПУ.

Перший заступник Голови ПСПУ здійснює повноваження Голови Партії у разі його відсутності.

Повноваження Першого заступника Голови ПСПУ:

• керівництво поточною діяльністю ПСПУ та підготовка пропозицій щодо її вдосконалення;

• спрямування організаційно-партійної роботи;

• у разі відсутності Голови ПСПУ  - підписання та подання від імені ПСПУ позовних заяв, заяв, скарг, представництво ПСПУ в судах з усіма правами, наданими законом цивільному позивачу, цивільному відповідачу та третій особі, а також уповноваження на такі дії інших осіб;

• координація роботи і контроль за діяльністю апарату ПСПУ;

• головування на засіданнях ЦК ПСПУ і Президії ЦК ПСПУ у разі відсутності Голови ПСПУ;

• виконання інших повноважень відповідно до Статуту ПСПУ за дорученням Голови ПСПУ.

Повноваження заступника(-ів) Голови ПСПУ:

• організація правозахисної діяльності Партії;

• допомога Голові ПСПУ та Першому заступнику Голови ПСПУ у виконанні його повноважень;

За дорученням Голови ПСПУ або Першого заступника Голови ПСПУ та/або у разі його (їх) відсутності заступник(-и) Голови ПСПУ можуть здійснювати повноваження Голови ПСПУ або Першого заступника Голови ПСПУ.

5.2.3. Голова КРК ПСПУ і його заступник

Голова КРК ПСПУ і його заступник обираються КРК ПСПУ із числа її членів терміном до чотирьох років. Голова КРК ПСПУ вважається обраним, якщо за його кандидатуру проголосувало більше половини від загального складу КРК ПСПУ.

Голова КРК ПСПУ вносить на розгляд КРК ПСПУ пропозицію щодо кандидатури для обрання на посаду заступника Голови КРК ПСПУ.

Заступник Голови КРК ПСПУ вважається обраним, якщо за його кандидатуру проголосувало більше половини від загального складу КРК ПСПУ.

Заступник Голови КРК ПСПУ здійснює повноваження Голови КРК  ПСПУ у разі відсутності Голови КРК ПСПУ чи за його дорученням.

Повноваження Голови КРК ПСПУ і його заступника:

• здійснення керівництва КРК ПСПУ;

•  ініціювання засідання КРК ПСПУ;

• пропонування порядку денного засідання КРК ПСПУ.

Голова КРК ПСПУ та його заступник мають право:

• брати участь у роботі ЦК ПСПУ, Президії ЦК ПСПУ;

• вносити пропозиції щодо порядку денного ЦК ПСПУ, Президії ЦК ПСПУ;

• виступати в обговоренні будь-якого питання порядку денного на з’їздах Партії, засіданнях ЦК ПСПУ, Президії ЦК ПСПУ, зборах (конференціях), засіданнях статутних органів регіональних і місцевих організацій та первинних осередків ПСПУ.

Інші повноваження та порядок діяльності КРК ПСПУ регламентуються Положенням про Контрольно-ревізійну комісію ПСПУ, яке затверджується Центральним Комітетом ПСПУ.

6. Джерела матеріальної і фінансової підтримки ПСПУ

6.1. ПСПУ має статус юридичної особи як Партія в цілому, жодне з структурних утворень ПСПУ (регіональні, місцеві організації чи первинні осередки Партії) не мають статусу юридичної особи.

Метою ПСПУ не є і не може бути отримання прибутку. В діяльності Партії забороняється розподіл отриманих надходжень або їх частини серед засновників Партії чи її окремих організацій, членів Партії, працівників її статутних органів (крім оплати їхньої праці з нарахуванням відповідних податків).

6.2. ПСПУ має свої майно та кошти, рахунок в банківській установі.

6.3. Партія веде у встановленому порядку бухгалтерську та іншу передбачену чинним законодавством України документацію та звітність. Оприлюднює фінансові звіти, передбачені чинним законодавством України, в загальнодержавному засобі масової інформації.

6.4. Джерелами коштів та майна ПСПУ та її структурних утворень  відповідно до чинного законодавства можуть бути:

1) членські внески членів ПСПУ і кандидатів у члени ПСПУ, порядок сплати яких визначається Положенням про членські внески на підтримку ПСПУ, що затверджується Президією ЦК ПСПУ;

2) майно та кошти, передані на користь Партії членами ПСПУ і кандидатами у члени ПСПУ в установленому законом порядку;

3) добровільні пожертвування громадян України в установленому законом порядку;

4) добровільні пожертвування юридичних осіб, яким чинним законодавством дозволено фінансово та матеріально підтримувати політичні партії;

5) дотації та субсидії, отримані із державного чи місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної (в тому числі гуманітарної) допомоги чи дотацій згідно чинного законодавства;

6) майно, придбане на власні кошти членів і кандидатів у члени ПСПУ, та передане ними у користування і володіння ПСПУ;

7) інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

6.5. Не  допускається  здійснення  внесків на підтримку ПСПУ та її партійних організацій органами, підприємствами, установами та організаціями, юридичними або фізичними особами, яким це заборонено законом України «Про політичні партії в Україні», в тому числі:
1) органами  державної  влади  та  органами  місцевого самоврядування;
2) державними  та комунальними підприємствами, установами та
організаціями,  а також юридичними особами, в яких не менше десяти
відсотків  статутного  капіталу  або  прав  голосу  прямо  або опосередковано  належать державі, органам місцевого самоврядування  чи  нерезидентам  або  кінцевими  бенефіціарними  власниками (контролерами)  яких  є  особи,  уповноважені на виконання функцій держави  або місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";
3)  іноземними  державами,  іноземними  юридичними  особами, іноземцями  та  особами  без  громадянства,  а  також  юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства;
4) незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними та релігійними об’єднаннями (організаціями);

5)  громадянами  України,  які  не  досягли  18-річного віку, громадянами  України,  яких  судом  визнано недієздатними, а також анонімними особами або під псевдонімом;
6) іншими політичними партіями;
7) фізичними  та  юридичними  особами, які мають непогашений податковий борг;

8) іншими суб'єктами, відповідно до чинного законодавства.

6.6. У власності ПСПУ як юридичної особи можуть бути будівлі, приміщення, споруди, житловий фонд, інше нерухоме майно, транспортні засоби, обладнання, інвентар, грошові кошти та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності ПСПУ згідно з чинним законодавством України.

ПСПУ самостійно і незалежно здійснює право володіння, користування і розпорядження належним їй майном і грошовими коштами за рішенням з’їзду Партії, Президії ЦК ПСПУ та Голови ПСПУ. Президія ЦК ПСПУ затверджує Положення про майно ПСПУ, зміни і доповнення до нього.

Майно та кошти Партії використовуються лише для виконання статутних завдань ПСПУ.

Майно та кошти ПСПУ або їх частина не можуть перерозподілятися між її членами.

Доходи (прибутки) Партії та її партійних організацій використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Партії як неприбуткової організації, в тому числі на утримання її партійних організацій, реалізації мети, цілей завдань та напрямків діяльності, визначених Статутом і Програмою ПСПУ.

У разі припинення діяльності ПСПУ, в тому числі у разі саморозпуску чи заборони Партії, її майно і кошти перераховуються громадським організаціям спорідненої ідеології чи зараховуються до доходів державного бюджету України.

ПСПУ самостійно формує власний бюджет. Контрольно-ревізійна комісія ПСПУ контролює його виконання і звітує про результати контролю з’їзду ПСПУ.

6.7. ПСПУ відповідно до чинного законодавства України веде бухгалтерську, податкову і статистичну звітність, вносить до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.

 

6.8. Контрольно-ревізійна комісія ПСПУ здійснює внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за грошовими надходженнями і витратами Партії, її первинних осередків, місцевих і регіональних організацій, за використанням майна, а також за виконанням Статуту і Програми ПСПУ її партійними організаціями (далі – внутрішньопартійний аудит).

Внутрішньопартійний аудит здійснюється Контрольно-ревізійною комісією ПСПУ не рідше ніж один раз на чотири роки у порядку та в строки, визначені Положенням про Контрольно-ревізійну комісію ПСПУ.

Рішення про проведення внутрішньопартійного аудиту приймає Голова ПСПУ, або Центральний Комітет ПСПУ, або Контрольно-ревізійна комісія ПСПУ у порядку, визначеному Положенням про Контрольно-ревізійну комісію ПСПУ.

Результати проведення внутрішньопартійного аудиту оформляються висновком, який затверджується членами Контрольно-ревізійної комісії ПСПУ на засіданні та підприсується Головою Контрольно-ревізійної комісії ПСПУ.  

6.9. Рішення про проведення зовнішнього незалежного фінансового контролю (аудиту) звітності про доходи, майно, витрати і фінансові зобов’язання ПСПУ, її первинних осередків, місцевих і регіональних організацій у випадках і в порядку, визначених чинним законодавством України і цим Статутом, приймає Центральний Комітет ПСПУ.

Партія обов'язково проводить зовнішній незалежний фінансовий аудит після закінчення виборчого процесу на виборах Президента України, виборах народних депутатів України, якщо Партія брала   в них участь, або по закінченню участі у чергових чи позачергових місцевих виборах, а також у разі отримання державного фінансування.

Для проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту за рішенням Центрального Комітету ПСПУ Партія залучає незалежну аудиторську фірму та погоджує з нею порядок її роботи.

Зовнішній незалежний фінансовий аудит проводиться у випадках, передбачених Законом України «Про політичні партії в Україні», а також, у разі необхідності, за рішенням Центрального Комітету ПСПУ у будь-який момент.

При визначенні порядку залучення незалежної аудиторської фірми ЦК ПСПУ:

- призначає особу (осіб) відповідальну(-их) за підготовку та подання пропозицій щодо вибору незалежної аудиторської фірми;

- визначає аудиторську фірму, яка залучається до проведення незалежного фінансового аудиту з урахуванням критеріїв, встановлених для такої фірми Законом України «Про політичні партії в Україні»;

- приймає рішення про укладення договору з обраною ним аудиторською фірмою.

7. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту і Програми ПСПУ

Зміни та доповнення до Статуту і Програми ПСПУ затверджуються з'їздом ПСПУ.

Пропозиції щодо змін і доповнень до Статуту і Програми ПСПУ можуть вноситись членами ПСПУ і кандидатами у члени ПСПУ. Ці пропозиції відповідно вносяться на розгляд зборів первинних осередків чи конференцій (зборів) місцевих організацій ПСПУ, в яких дані члени і кандидати у члени ПСПУ перебувають на обліку.

Рішення зборів первинного осередку ПСПУ чи конференції (зборів) місцевої організації ПСПУ подається на розгляд конференції (зборів) відповідної регіональної організації ПСПУ і в разі його затвердження - передається на розгляд до Центрального Комітету ПСПУ.

Центральний Комітет ПСПУ готує проект змін та доповнень до Статуту і Програми ПСПУ, який подає на розгляд з'їзду Партії.

Інформація про зміни і доповнення до Статуту і Програми ПСПУ надається органу державної реєстрації у порядку та в термін, визначені чинним законодавством України.

8. Припинення діяльності ПСПУ або її структурних утворень

8.1. Припинення діяльності ПСПУ може бути здійснено шляхом реорганізації (об’єднання з іншими партіями) або ліквідації.

Реорганізація проводиться за рішенням з’їзду ПСПУ.

Ліквідація може бути здійснена шляхом саморозпуску чи заборони діяльності Партії. Рішення про саморозпуск ПСПУ приймає з’їзд Партії, про заборону діяльності Партії – суд відповідно до чинного законодавства.

Рішення про реорганізацію чи саморозпуск ПСПУ вважається прийнятим з'їздом Партії, якщо за нього проголосувало не менше ніж 2/3 від кількості делегатів, обраних для участі в роботі з’їзду.

У випадку прийняття рішення про ліквідацію Партії з'їздом або судом, з’їзд ПСПУ або суд утворює Ліквідаційну комісію. З'їзд Партії та Ліквідаційна комісія затверджують ліквідаційний баланс Партії, приймають рішення про порядок використання майна та коштів Партії на цілі, визначені цим Статутом, а у випадках, встановлених чинним законодавством, за рішенням суду можуть спрямовуватися в дохід держави.

Майно та кошти ліквідованої або реорганізованої ПСПУ не можуть перерозподілятись між її членами чи організаціями. Такі майно та/або кошти відповідно до чинного законодавства України повинні бути використані на виконання статутних цілей Партії, задоволення вимог кредиторів або перераховані одній чи кільком громадським організаціям спорідненої ідеології, чи можуть бути зараховані до доходів державного бюджету України.

Припинення діяльності ПСПУ передбачає припинення діяльності всіх її статутних органів (крім Ліквідаційної комісії), посадових осіб, первинних осередків, місцевих і регіональних організацій, а також припинення членства в ПСПУ.

8.2. Припинення діяльності будь-якого структурного утворення ПСПУ може відбуватися шляхом реорганізації, саморозпуску чи розпуску.

Реорганізація структурного утворення ПСПУ відбувається шляхом злиття з іншим первинним осередком Партії або партійною організацією вищого рівня, приєднання або перетворення, саморозпуску чи розпуску за рішенням відповідних статутних органів ПСПУ.

Ліквідація первинного осередку ПСПУ чи партійної організації вищого рівня відбувається шляхом саморозпуску або розпуску.

Саморозпуск первинного осередку чи партійної організації ПСПУ вищого рівня відбувається за рішенням не менше 2/3 від кількості членів ПСПУ, що перебувають в ньому (в ній) на обліку, - якщо рішення приймається на зборах, або за рішенням, прийнятим голосами не менше 2/3 обраних делегатів конференції, - якщо рішення приймається місцевою чи регіональною конференцією ПСПУ. Обов’язковими умовами розгляду цього питання зборами (конференцією) є попереднє інформування комітету відповідної організації ПСПУ вищого рівня про винесення питання про саморозпуск на розгляд зборами (конференцією) і присутність на даній конференції (зборах) представника відповідного комітету ПСПУ, уповноваженого секретарем даного комітету.

Розпуск первинного осередку або місцевої організації ПСПУ здійснюється за рішенням Президії ЦК ПСПУ, прийнятим за поданням комітету відповідної регіональної організації ПСПУ на підставі висновків Контрольно-ревізійної комісії ПСПУ, зокрема, у наступних випадках:

• якщо діяльність первинного осередку або місцевої організації ПСПУ не відповідає вимогам Статуту і Програми ПСПУ;

• якщо діяльність первинного осередку або місцевої організації ПСПУ дискредитує Партію, наносить шкоду інтересам Партії;

• якщо кількість членів первинного осередку або місцевої організації ПСПУ зменшилась і становить менше трьох осіб.

Наявність вказаних підстав для розпуску повинна бути викладена в поданні комітету відповідної партійної організації вищого рівня.

Членам ПСПУ, які перебували на обліку у первинному осередку або місцевій організації ПСПУ, що була ліквідована через зменшення її кількісного складу, пропонується протягом одного місяця перейти на облік до іншого первинного осередку чи місцевої організації ПСПУ. За такими членами ПСПУ зберігається їх безперервний партійний стаж.

У випадку зменшення кількості місцевих організацій ПСПУ в певному регіоні до двох і менше може відбутися розпуск відповідної регіональної організації ПСПУ. Рішення про розпуск регіональної організації ПСПУ приймається Президією ЦК ПСПУ.

 

Головуючий

2-го етапу ХХХІІ позачергового з'їзду ПСПУ  ____________  В. Р. Марченко

 

Секретар

2-го етапу ХХХІІ позачергового з'їзду ПСПУ  ____________  Т. О. Качан

 

 


 
индекс 01001, г. Киев ул. Крещатик 42-А, офис 13, телефон/факс 483-32-57
Электронная почта: natalia-vitrenko@ukr.net. Мобильный телефон: +380637463033
Пресс-cлужба ПСПУ
Электронная почта: press@vitrenko.org, pspu-post@ukr.net телефон/факс (044) 489-58-95